Tài chính công khai ngày 9/10/2019

Tổng số trẻ:288 trong đó: Trung tâm; 235; Bến Triều: 33; Đông Tân:20 Tổng số tiền ăn: 4.176.000đ
Trung tâm: 235 x 14.500 = 3.407.500đ: Bến Triều: 33 x 14.500 = 478.500đ; Đông Tân :17 x14.500= 256.500đ ;Tổng chi tiền ăn:4.176.000đThừa:0; Thiếu:0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu