Tài chính công khai ngày 8/10/2019

Tổng số trẻ:240 trong đó: Trung tâm; 194; Bến Triều: 29; Đông Tân:17 Tổng số tiền ăn:3.480.000đ
Trung tâm: 194 x 14.500 = 2.813.000đ: Bến Triều: 29 x 14.500 = 420.500đ; Đông Tân :17 x14.500= 246.500đ ;Tổng chi tiền ăn:3.480.000đThừa:0; Thiếu:0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu