Tài chính công khai ngày 24/5/2019

Tổng số trẻ: 270 trong đó: Trung tâm:219; Bến Triều: 33; Đông Tân: 18 Tổng số tiền ăn:3.915.000đ Trung tâm: 219 x 14.500 = 3.175.500đ Bến Triều: 33 x 14.500 = 478.500đ; Đông Tân :18 x 14.500 = 261.000đ Chi ăn:3.915.000đ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu