Tài chính công khai ngày 23/05/2019


Tổng số trẻ: 266 trong đó: Trung tâm:215; Bến Triều: 33; Đông Tân: 18 Tổng số tiền ăn:3.857.000đ Trung tâm: 215 x 14.500 = 3.117.500đ Bến Triều: 33 x 14.500 = 478.500đ; Đông Tân :18 x 14.500 =261.000đ Chi ăn:3.857.000đChưa có lời bình nào. Bắt đầu