Tài chính công khai ngày 22/05/2019

Tổng số trẻ: 268 trong đó: Trung tâm: 219; Bến Triều: 30; Đông Tân: 19 Tổng số tiền ăn:3.886.000đ Trung tâm: 219 x 14.500 = 3.175.500đ Bến Triều: 30 x 14.500 = 435.000đ; Đông Tân :19 x 14.500 =275.500đ Chi ăn:3.886.000đ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu