Tài chính công khai ngày 21/3/2019

Tổng số trẻ: 256 trong đó: Trung tâm: 207; Bến Triều: 31; Đông Tân: 18 Tổng số tiền ăn: 3.712.000đ Trung tâm:207 x 14.500 = 3.001.500đ Bến Triều: 31 x 14.500 = 449.500đ; Đông Tân: 18 x 14.500 = 261.000 đ Chi ăn:3.712.000đ thừa: 0đ; Thiếu: 0đ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu