Tài chính công khai ngày 21/05/2019


Tổng số trẻ: 258 trong đó: Trung tâm: 196; Bến Triều: 31; Đông Tân: 13 Tổng số tiền ăn:3.741.000đ
Trung tâm: 196 x 14.500 = 2.842.000đ Bến Triều: 31 x 14.500 = 449.500đ; Đông Tân :13 x 14.500 =188.500đ Chi ăn.3.741.000đChưa có lời bình nào. Bắt đầu