Tài chính công khai ngày 20/5/2019

Tổng số trẻ: 257 trong đó: Trung tâm: 205; Bến Triều: 35; Đông Tân: 17 Tổng số tiền ăn:3.726.500đ
Trung tâm: 205 x 14.500 = 2.972.500đ Bến Triều: 35 x 14.500 = 507.500đ; Đông Tân :17 x 14.500 =246.500đ Chi ăn 3.726.500đChưa có lời bình nào. Bắt đầu