Tài chính công khai ngày 20/3/2019

Tổng số trẻ: 256 trong đó: Trung tâm: 206; Bến Triều: 33; Đông Tân: 17 Tổng số tiền ăn: 3.712.000đ Trung tâm:206 x 14.500 = 2.987 000đ Bến Triều: 33 x 14.500 = 478.500đ; Đông Tân: 17 x 14.500 = 246.500 đ Chi ăn:3.712.000đ thừa: 0đ; Thiếu: 0đ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu