Tài chính công khai ngày 19/3/2019

Tổng số trẻ: 246 trong đó: Trung tâm:196; Bến Triều: 35; Đông Tân: 15 Tổng số tiền ăn: 3.567.000đ Trung tâm:196 x 14.500 = 2.842 000đ Bến Triều: 35 x 14.500 =507.500đ; Đông Tân: 15 x 14.500 = 217.500 đ Chi ăn:3.567.000đ thừa: 0đ; Thiếu: 0đ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu