Tài chính công khai ngày 17/05/2019

Tổng số trẻ: 266 trong đó: Trung tâm: 217; Bến Triều: 32; Đông Tân: 17 Tổng số tiền ăn:3.857.000đ
Trung tâm:217 x 14.500 = 3.146.500đ Bến Triều: 32 x 14.500 = 464.000đ; Đông Tân 17x 14.500 =246.500đ Chi ăn3.857.000đChưa có lời bình nào. Bắt đầu