Tài chính công khai ngày 11/9/2019

Tổng số trẻ:283 trong đó: Trung tâm; 235; Bến Triều: 29; Đông Tân:19 Tổng số tiền ăn:4.103.500đ
Trung tâm: 235 x 14.500 = 3.407.500đ: Bến Triều: 29 x 14.500 = 420.500đ;
Đông Tân :19x14.500=275.500đ ;Tổng chi tiền ăn:4.103.500đ Thừa:0; Thiếu:0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu