Tài chính công khai ngày 10/9/2018

Tổng số trẻ:156 trong đó: Trung tâm 134:; Bến Triều: 22; Đông Tân:0 Tổng số tiền ăn:2.262.000đ Trung tâm: 134 x 14.500 = 1.943.000đ Bến Triều: 22 x 14.500 = 319.000đ; Đông Tân :0 ;Tổng chi tiền ăn:2.262.000đ ; Thừa:0; Thiếu:0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu