Tài chính công khai ngày 10/10/2019

Tổng số trẻ:287 trong đó: Trung tâm; 235; Bến Triều: 34; Đông Tân:20 Tổng số tiền ăn: 4.161.500đ Trung tâm: 235 x 14.500 = 3.407.500đ: Bến Triều: 34 x 14.500 = 493.000đ; Đông Tân :20 x14.500= 290.000đ ;Tổng chi tiền ăn:4.161.500đ Thừa:0; Thiếu:0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu