Tài chính công khai ngày 09/9/2019

Tổng số trẻ: 272 trong đó: Trung tâm 228:; Bến Triều: 28; Đông Tân:16 Tổng số tiền ăn:3.944.000đ
Trung tâm: 228 x 14.500 = 3.306.000đ Bến Triều: 28 x 14.500 = 406.000đ; Đông Tân :16 x 14.500 = 232.000đ ;Tổng chi tiền ăn:3.944.000đ ; Thừa:0; Thiếu:0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu