Tài chính công khai ngày 06/09/2019

Tổng số trẻ: 214 trong đó: Trung tâm 179:; Bến Triều: 28; Đông Tân:7 Tổng số tiền ăn:3.103.000đ Trung tâm: 179 x 14.500 = 2.595..500đ Bến Triều: 28 x 14.500 = 406.000đ; Đông Tân :7 x 14.500 = 101.500đ 3.103.000đ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu