Tài chính công khai ngày 04/10/2019

Tổng số trẻ:286 trong đó: Trung tâm; 235; Bến Triều: 34; Đông Tân:16 Tổng số tiền ăn:4.147.000đ
Trung tâm: 235 x 14.500 = 3.407.500đ: Bến Triều: 34 x 14.500 = 493.000đ; Đông Tân :16 x14.500= 232.000đ ;Tổng chi tiền ăn:4.147.000đThừa:0; Thiếu:0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu