Tài chính công khai ngày 02/10/2019

Tổng số trẻ:280 trong đó: Trung tâm; 231; Bến Triều: 32; Đông Tân:17 Tổng số tiền ăn:4.060.000đ
Trung tâm: 231 x 14.500 = 3.349.500đ: Bến Triều: 32 x 14.500 = 464.000đ; Đông Tân :17 x14.500= 246.500đ ;Tổng chi tiền ăn:4.060.000đ Thừa:0; Thiếu:0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu