Tài chính công khai ngày 21/10/2019 

Tổng số trẻ: 271 trong đó: Trung tâm; 225; Bến Triều: 30; Đông Tân: 16 Tổng số tiền ăn: 3.929.500đ Trung tâm: 225 x 14.500 = 3.262.500đ: Bến Triều: 30 x 14.500 = 435.000đ; Đông Tân :16 x14.500= 232.000đ ;Tổng chi tiền ăn: 3.928.500đ Thừa:0; Thiếu:0

 

Tài chính công khai ngày 16/10/2019  

ổng số trẻ:283 trong đó: Trung tâm; 233; Bến Triều: 34; Đông Tân: 16 Tổng số tiền ăn: 4.103.500đ Trung tâm: 233 x 14.500 = 3.378.500đ: Bến Triều: 34 x 14.500 = 493.000đ; Đông Tân :16 x14.500= 232.000đ ;Tổng chi tiền ăn: 4.103.500đThừa:0; Thiếu:0

Tài chính công khai ngày 15/10/2019  

ổng số trẻ:283 trong đó: Trung tâm; 233; Bến Triều: 34; Đông Tân: 16 Tổng số tiền ăn: 4.103.500đ Trung tâm: 233 x 14.500 = 3.378.500đ: Bến Triều: 34 x 14.500 = 493.000đ; Đông Tân :16 x14.500= 232.000đ ;Tổng chi tiền ăn: 4.103.500đThừa:0; Thiếu:0

Tài chính công khai ngày 14/10/2019  

Tổng số trẻ:280 trong đó: Trung tâm; 228; Bến Triều: 32; Đông Tân:20 Tổng số tiền ăn: 4.060.000đ Trung tâm: 228 x 14.500 = 3.306.000đ: Bến Triều: 32 x 14.500 = 464.000đ; Đông Tân :20 x14.500= 290.000đ ;Tổng chi tiền ăn: 4.060.000đ Thừa:0; Thiếu:0

Tài chính công khai ngày 11/10/2019  

Tổng số trẻ:278 trong đó: Trung tâm; 228; Bến Triều: 30; Đông Tân:20 Tổng số tiền ăn: 4.031.000đ Trung tâm: 228 x 14.500 = 3.306.000đ: Bến Triều: 30 x 14.500 = 435.000đ; Đông Tân :20 x14.500= 290.000đ ;Tổng chi tiền ăn:4.031.000đ Thừa:0; Thiếu:0

Tài chính công khai ngày 10/10/2019  

Tổng số trẻ:287 trong đó: Trung tâm; 235; Bến Triều: 34; Đông Tân:20 Tổng số tiền ăn: 4.161.500đ Trung tâm: 235 x 14.500 = 3.407.500đ: Bến Triều: 34 x 14.500 = 493.000đ; Đông Tân :20 x14.500= 290.000đ ;Tổng chi tiền ăn:4.161.500đ Thừa:0; Thiếu:0

Tài chính công khai ngày 9/10/2019  

Tổng số trẻ:288 trong đó: Trung tâm; 235; Bến Triều: 33; Đông Tân:20 Tổng số tiền ăn: 4.176.000đ Trung tâm: 235 x 14.500 = 3.407.500đ: Bến Triều: 33 x 14.500 = 478.500đ; Đông Tân :17 x14.500= 256.500đ ;Tổng chi tiền ăn:4.176.000đThừa:0; Thiếu:0

Tài chính công khai ngày 8/10/2019  

Tổng số trẻ:240 trong đó: Trung tâm; 194; Bến Triều: 29; Đông Tân:17 Tổng số tiền ăn:3.480.000đ Trung tâm: 194 x 14.500 = 2.813.000đ: Bến Triều: 29 x 14.500 = 420.500đ; Đông Tân :17 x14.500= 246.500đ ;Tổng chi tiền ăn:3.480.000đThừa:0; Thiếu:0

Tài chính công khai ngày 04/10/2019  

Tổng số trẻ:286 trong đó: Trung tâm; 235; Bến Triều: 34; Đông Tân:16 Tổng số tiền ăn:4.147.000đ Trung tâm: 235 x 14.500 = 3.407.500đ: Bến Triều: 34 x 14.500 = 493.000đ; Đông Tân :16 x14.500= 232.000đ ;Tổng chi tiền ăn:4.147.000đThừa:0; Thiếu:0

Tài chính công khai ngày 03/10/2019  

Tổng số trẻ:284 trong đó: Trung tâm; 233; Bến Triều: 34; Đông Tân:17 Tổng số tiền ăn:4.118.000đ Trung tâm: 233 x 14.500 = 3.378.500đ: Bến Triều: 34 x 14.500 = 493.000đ; Đông Tân :17 x14.500= 246.500đ ;Tổng chi tiền ăn:4.118.000đ Thừa:0; Thiếu:0


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16