Tài chính công khai ngày 24/5/2019 

Tổng số trẻ: 270 trong đó: Trung tâm:219; Bến Triều: 33; Đông Tân: 18 Tổng số tiền ăn:3.915.000đ Trung tâm: 219 x 14.500 = 3.175.500đ Bến Triều: 33 x 14.500 = 478.500đ; Đông Tân :18 x 14.500 = 261.000đ Chi ăn:3.915.000đ

 

Tài chính công khai ngày 23/05/2019  

Tổng số trẻ: 266 trong đó: Trung tâm:215; Bến Triều: 33; Đông Tân: 18 Tổng số tiền ăn:3.857.000đ Trung tâm: 215 x 14.500 = 3.117.500đ Bến Triều: 33 x 14.500 = 478.500đ; Đông Tân :18 x 14.500 =261.000đ Chi ăn:3.857.000đ

Tài chính công khai ngày 22/05/2019  

Tổng số trẻ: 268 trong đó: Trung tâm: 219; Bến Triều: 30; Đông Tân: 19 Tổng số tiền ăn:3.886.000đ Trung tâm: 219 x 14.500 = 3.175.500đ Bến Triều: 30 x 14.500 = 435.000đ; Đông Tân :19 x 14.500 =275.500đ Chi ăn:3.886.000đ

Tài chính công khai ngày 21/05/2019  

Tổng số trẻ: 258 trong đó: Trung tâm: 196; Bến Triều: 31; Đông Tân: 13 Tổng số tiền ăn:3.741.000đ Trung tâm: 196 x 14.500 = 2.842.000đ Bến Triều: 31 x 14.500 = 449.500đ; Đông Tân :13 x 14.500 =188.500đ Chi ăn.3.741.000đ

Tài chính công khai ngày 20/5/2019  

Tổng số trẻ: 257 trong đó: Trung tâm: 205; Bến Triều: 35; Đông Tân: 17 Tổng số tiền ăn:3.726.500đ Trung tâm: 205 x 14.500 = 2.972.500đ Bến Triều: 35 x 14.500 = 507.500đ; Đông Tân :17 x 14.500 =246.500đ Chi ăn 3.726.500đ

Tài chính công khai ngày 17/05/2019  

Tổng số trẻ: 266 trong đó: Trung tâm: 217; Bến Triều: 32; Đông Tân: 17 Tổng số tiền ăn:3.857.000đ Trung tâm:217 x 14.500 = 3.146.500đ Bến Triều: 32 x 14.500 = 464.000đ; Đông Tân 17x 14.500 =246.500đ Chi ăn3.857.000đ

Tài chính công khai ngày 16/5/2019  

Tổng số trẻ: 280 trong đó: Trung tâm: 248; Bến Triều: 32; Đông Tân: 20 Tổng số tiền ăn:4.060.000đ Trung tâm:248 x 14.500 = 3.596.000đ Bến Triều: 32 x 14.500 = 464.000đ; Đông Tân 20x 14.500 =290.000đ Chi ăn4.060.000đ

Tài chính công khai ngày 15/5/2019  

Tổng số trẻ: 279 trong đó: Trung tâm: 225; Bến Triều: 33; Đông Tân: 21 Tổng số tiền ăn:4.045.500đ Trung tâm:225 x 14.500 = 3.262.500đ Bến Triều: 33 x 14.500 = 478.500đ; Đông Tân 21x 14.500 =304.500đ Chi ăn4.045.500đ

Tài chính công khai ngày 14/05/2019  

Tổng số trẻ: 276 trong đó: Trung tâm: 225; Bến Triều: 32; Đông Tân: 19 Tổng số tiền ăn:4.002.000đ Trung tâm:225 x 14.500 = 3.262.500đ Bến Triều: 32 x 14.500 = 464.000đ; Đông Tân 19 x 14.500 =275.500đ Chi ăn:4.002.000đ

Tài chính công khai ngày 13/05/2019  

Tổng số trẻ: 270 trong đó: Trung tâm: 220; Bến Triều: 33; Đông Tân: 17 Tổng số tiền ăn:3.915.000đ Trung tâm:220 x 14.500 = 3.190.000đ Bến Triều: 33 x 14.500 = 478.500đ; Đông Tân 17 x 14.500 =246.500đ Chi ăn:3.915.000đ


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15