Tài chính công khai ngày 15/5/2019 

Tổng số trẻ: 279 trong đó: Trung tâm: 225; Bến Triều: 33; Đông Tân: 21 Tổng số tiền ăn:4.045.500đ Trung tâm:225 x 14.500 = 3.262.500đ Bến Triều: 33 x 14.500 = 478.500đ; Đông Tân 21x 14.500 =304.500đ Chi ăn4.045.500đ

 

Tài chính công khai ngày 21/05/2019 

Tổng số trẻ: 258 trong đó: Trung tâm: 196; Bến Triều: 31; Đông Tân: 13 Tổng số tiền ăn:3.741.000đ Trung tâm: 196 x 14.500 = 2.842.000đ Bến Triều: 31 x 14.500 = 449.500đ; Đông Tân :13 x 14.500 =188.500đ Chi ăn.3.741.000đ