Tài chính công khai ngày 10/9/2018 

Tổng số trẻ:156 trong đó: Trung tâm 134:; Bến Triều: 22; Đông Tân:0 Tổng số tiền ăn:2.262.000đ Trung tâm: 134 x 14.500 = 1.943.000đ Bến Triều: 22 x 14.500 = 319.000đ; Đông Tân :0 ;Tổng chi tiền ăn:2.262.000đ ; Thừa:0; Thiếu:0

 

Tài chính công khai ngày 16/9/2019 

Tổng số trẻ:274 trong đó: Trung tâm; 219; Bến Triều: 34; Đông Tân:21 Tổng số tiền ăn:3.973.000đ Trung tâm: 219 x 14.500 = 3.175.500đ: Bến Triều: 34 x 14.500 = 493.000đ; Đông Tân :21 x14.500= 304.500đ ;Tổng chi tiền ăn:3.973.000đ Thừa:0; Thiếu:0