Tài chính công khai ngày 06/12/2018 

Tổng số trẻ: 274 trong đó: Trung tâm: 226 Bến Triều:31; Đông Tân: 17 Tổng số tiền ăn:3.973.000đ Trung tâm: 226 x 14.500 =3.277.000đ Bến Triều: 31 x 14.500= 449.500đ; Đông Tân:17 x 14.500 = 246.500đ Chi ăn:3.973.000đThừa: 0đ; Thiếu: 0đ

 

Tài chính công khai ngày 12/12/2018 

Tổng số trẻ: 163 trong đó: Trung tâm: 132 Bến Triều:25; Đông Tân: 6 Tổng số tiền ăn:2.363.500đ Trung tâm: 132 x 14.500 = 1914. 000đ Bến Triều:25 x 14.500= 362.500đ; Đông Tân:6 x 14.500 = 87.000đ Chi ăn:2.363.500đThừa: 0đ; Thiếu: 0đ