Tài chính công khai ngày 10/10/2019 

Tổng số trẻ:287 trong đó: Trung tâm; 235; Bến Triều: 34; Đông Tân:20 Tổng số tiền ăn: 4.161.500đ Trung tâm: 235 x 14.500 = 3.407.500đ: Bến Triều: 34 x 14.500 = 493.000đ; Đông Tân :20 x14.500= 290.000đ ;Tổng chi tiền ăn:4.161.500đ Thừa:0; Thiếu:0

 

Tài chính công khai ngày 16/10/2019 

ổng số trẻ:283 trong đó: Trung tâm; 233; Bến Triều: 34; Đông Tân: 16 Tổng số tiền ăn: 4.103.500đ Trung tâm: 233 x 14.500 = 3.378.500đ: Bến Triều: 34 x 14.500 = 493.000đ; Đông Tân :16 x14.500= 232.000đ ;Tổng chi tiền ăn: 4.103.500đThừa:0; Thiếu:0