Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 5 năm 2016

Chương trình công tác tháng 5 năm 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

Số: 25 /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Hồng Phong, ngày 04 tháng 05 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  5/2016

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 5 /2016

- Duy trì sĩ số học sinh và nền nếp tổ chức các hoạt động

- Hoàn thành chương chuyên môn các độ tuổi .

- Tổng kết năm học -  trao thưởng cho trẻ toàn trường

- Xét duyệt thi đua,bình bầu cá nhân xuất sắc,lao động tiên tiến.

 

Lịch cụ thể

 

Thời gian

Nội dung công tác

Bộ phận thực hiện

4/5/2016-

8/5/2016

Triển khai công tác chuyên môn - các nhóm lớp hoàn thành chương trình giảng dạy.

- Hoàn thiện phiếu đánh giá trẻ cuối năm

 

-Hiệu phó phụ trách  chuyên  môn, tổ trưởng chuyên môn các nhóm lớp- Giáo viên các nhóm lớp.

 

 5/5/2016-      26/5/2016

Kiểm tra công tác VSATTP- vệ sinh môi trường - vệ sinh lớp học ở các nhóm lớp, bếp ăn của trường.

- Hoàn thiện hồ sơ bán trú

- Kiểm tra CSVC các nhóm lớp, vào biên bản tài sản trường.

- BGH- Y tế

- GV phụ trách các nhóm lớp.

- Các cô nuôi dưỡng

HP phụ trách nuôi , Kế toán

- HP phụ trách CSVC

  19/5/2016

Liên hoan văn nghệ các lớp chào mừng sinh nhật Bác 19/5.

- Các  nhóm lớp toàn trường

   22/5/2016

- Tổng kết chuyên đề : Phát triển vận động cấp Thị xã

- BGH- GV cốt cán, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường

  28/5/ 2016

- Tổng kết trường

Toàn thể CBGV- phụ huynh học sinh- Trẻ

 

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

 -BGH                                                                                                                                   

 - Tổ chuyên môn                                                                                           

   - Lưu:Vt                                                                         

                                                                                                                                  Đỗ Thị Thanh Xuân